Z personálních důvodů budou Vaše balíky odesílány každé pondělí, středu a pátek!! Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ponozkygapo.cz, provozovaném firmou GAPO-GALIA, s.r.o., se sídlem Skotnice 114, Skotnice, PSČ : 742 59, IČ: 25868624, DIČ: CZ25868624.

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., platné znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 238/2020 Sb., platné znění). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem,  z.č.90/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Objednávání zboží, uzavření kupní smlouvy

 1. Dodavatel/prodávající dodává zboží  na základě objednávek kupujícího.  Každá objednávka musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: číselný kód zboží definující (číslo artiklu),  velikost a barvu,  počet kusů,  jednotkové ceny.
 2. U každého druhu zboží je po kliknutí uveden popis zboží, zobrazení (má pouze ilustrativní charakter) a cena včetně DPH.  Spotřebitel má možnost zboží ukládané do virtuálního nákupního košíku měnit, kontrolovat obsah i cenu nákupu. Před odesláním objednávky se vždy zobrazí všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena jednotlivého zboží, počet kusů jednotlivých druhů zboží, cena za balné, cena za dodání zboží a celková cena nákupu včetně DPH. Odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „koupit“ je návrhem na uzavření kupní smlouvy.   Odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „koupit“ je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující má možnost zboží ukládané do nákupního košíku měnit, kontrolovat obsah i cenu nákupu a upravovat své kontaktní údaje.
 4. Každá objednávka bude po obdržení potvrzena.
 5. V případě, že  objednávka kupujícího bude potvrzena beze změn, bude kupní smlouva uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu.
 6. V případě, že objednávka bude potvrzena  pouze částečně, bude  kupní smlouva  uzavřena v rozsahu, v jakém bude objednávka potvrzena. Kupující má v takovém případě od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit písemným oznámením na uvedenou adresu elektronické pošty.  

Cena a platba

Ceny uvedené v aktuálním ceníku v českých korunách jsou platné ke dni objednání zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen platných pro internetový obchod. Ceny v objednávce odeslané kupujícímu jsou závazné a neměnné. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. 

Způsob dodání zboží

Zboží bude dodáno nejpozději do 7 dní ode dne potvrzení objednávky. Zboží je dodáno poštou, přepravní službou nebo přímo dodavatelem na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho stav a množství bez zbytečného odkladu jakmile se zboží dostane do jeho držení. Pokud kupující zjistí poškození (promáčknutí, roztržení apod.) obalů nebo neúplnost zásilky, musí požadovat na doručovateli okamžité sepsání reklamačního protokolu o porušení zásilky přímo s doručovatelem. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je po zaplacení zaslána emailem. 

Způsoby platby za zboží

Pro úhradu objednaného zboží jsou k dispozici následující způsoby platby:

 1. Dobírka
  kupující platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.
 2. Platba převodem na účet
  kupující platí za zboží dopředu převodem na náš účet.
 3. Hotově-osobní odběr kupující platí za zboží při vyzvednutí v kamenném obchodě Skotnice 114 

Reklamace

 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku 24 měsíců ode dne dodání.
 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, vady vzniklé nedodržením pokynů k užívání a údržbě.
 3. V případě zjištění vad je kupující oprávněn vady reklamovat, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl zjistit. Reklamace musí být písemná,  odeslaná doporučeně poštou nebo prostřednictvím e-mailu. V reklamaci musí být reklamované zboží přesně specifikováno, tzn. musí být uveden číselný kód zboží, datum a číslo faktury a datum dodání zboží. Kupující je dále povinen předložit prodávajícímu na jeho žádost vadné zboží ke kontrole a bližšímu zkoumání.
 4. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 14 dnů.
 5. V případě důvodné reklamace prodávající dle vlastního uvážení a druhu vady buď poskytne nové bezvadné plnění místo vadného, nebo poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny vadného zboží.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu eshop@ponozkygapo.cz nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Ochrana osobních dat

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a informací, ve znění pozdějších předpisů. Údaje, které zadáváte při registraci
Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto údaje:

 •  Jméno a příjmení
 • Úplnou poštovní adresu
 • E-mailovou adresu

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

 • Jméno firmy
 • Úplnou poštovní adresu
 • Telefonické, případně faxové spojení
 • DIČ

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

GAPO-GALIA, s.r.o. si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby.

Mimosoudní řešení sporů
Kupující, který je spotřebitelem, se může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,  a to v souladu s § 20d až § 20m zákona č. 238/2020 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace spotřebitel nalezne na internetové adrese http://www.coi.czPlatforma na řešení on-line sporů se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Závěrečná ustanovení 

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.ponozkygapo.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Uvedené "všeobecné obchodní podmínky" jsou platné od 1. 11. 2013 do vydání nových a souhlas s jejich zněním je podmínkou pro použití internetového obchodu kupujícím.